Woondroom

Aanmelden

Er is nog beperkt ruimte voor nieuwe bewoners.

Bent u geïnteresseerd, dan vragen wij u om onderstaande procedure door te lezen.

Voor aanmelding en verdere informatie kunt u gebruik maken van ons contactformulier.

 

Procedure toekomstige bewoners

Toelichting procedure

Bij het selecteren van een nieuwe bewoner gaat het in de eerste plaats om de vraag of Woondroom Veldhoven de zorg kan bieden die de kandidaat-bewoner nodig heeft om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Daarnaast is het van belang of deze persoon bij de reeds aanwezige bewonersgroep en of de ouders van de kandidaat passen bij de reeds aanwezige oudergroep. Om tot plaatsing in de bewonersgroep over te kunnen gaan moet aan een aantal voorwaarden voldaan, namelijk:

 
Acceptatie van de levenslange zorgbehoefte
Bij zowel de kandidaat-bewoner als diens sociale systeem is sprake van acceptatie van de zorgbehoefte.


De kandidaat-bewoner voldoet aan het vastgestelde bewonersprofiel
Alvorens een verzoek om plaatsing in behandeling wordt genomen dient er een stuk te worden overlegd waarin schriftelijk is vastgelegd dat door een bevoegde instantie is vastgesteld dat er bij de kandidaat-bewoner sprake is van een stoornis in het autistisch spectrum (ASS) en dat deze stoornis dominant is ten aanzien van mogelijk andere (psychiatrische) stoornissen. 

 
De kandidaat-bewoner is in staat om (met begeleiding) zelfstandig te wonen. Dit betekent o.a. dat er sprake is van een normale intelligentie. De bewoner is in staat een eigen voordeur te beheren en te waken over zijn/haar eigen veiligheid. Daartoe wordt een intake gedaan en een woon/zorgprofiel opgesteld door een daartoe aangewezen externe deskundige.

 
De kandidaat-bewoner past in de groep van andere bewoners.
De kandidaat-bewoner wordt in contact gebracht met de huidige bewonersgroep met als doel te kijken of er raakvlakken zijn. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid dat er juist onverenigbare behoeftes kunnen zijn die het met elkaar in een groep functioneren juist zouden kunnen frustreren.

 
Ouders van de kandidaat-bewoner committeren zich aan het project en passen in de reeds bestaande oudergroep.
Omdat het gaat om een ouderinitiatief waar de ouders ook na realisatie actief bij betrokken zullen zijn is het belangrijk dat de oudergroep het op hoofdlijnen met elkaar eens is over de te volgen koers en de verwachtingen ten aanzien van de begeleiding en zorg. Met nieuwe ouders worden de reeds gemaakte keuzes besproken en zij verbinden zich daaraan zonder verder voorbehoud. Daartoe wordt een door het bestuur opgestelde intentieverklaring ondertekend.

 
Er is een passende CIZ/indicatie en een toekenningsbeschikking van het zorgkantoor voor een PGB.
Het PGB moet toereikend zijn om de noodzakelijke zorg te kunnen betalen.

 

Pas als aan alle voorwaarden is voldaan kan een besluit worden genomen over plaatsing.

 

Indicatiecommissie

Er is een indicatiecommissie ingesteld die verantwoordelijk is voor het vaststellen van de mogelijkheid tot deelname van kandidaat-bewoners aan Woondroom Veldhoven.

In deze commissie hebben zitting:

  • Een ouder van de reeds bestaande bewonersgroep
  • Een externe en onafhankelijke deskundige op het gebied van ASS
  • De toekomstig coördinator of iemand die kennis heeft van en ervaring heeft met het Woondroomconcept.

 

Stap 0

Ouders melden zich bij een lid van het bestuur van Woondroom Veldhoven.
Het bestuur verstrekt naast de mondelinge informatie ook aanvullende schriftelijke informatie bevattende:

-Algemene informatie over Woondroom Veldhoven.

-Bewonersprofiel waaraan de nieuwe deelnemer moet voldoen

 

Stap 1

Ouders van de kandidaat-bewoner beoordelen zelf in hoeverre hun zoon/dochter past binnen het geschetste bewonersprofiel. Voldoet de aan te melden persoon aan het geschetste profiel, dan volgt schriftelijke aanmelding met bijvoegen van de volgende documenten:

-Een schriftelijke diagnoseverklaring van een deskundige waarin staat dat er bij deze persoon sprake  is van ASS en een normale intelligentie

-Een woon/zorgprofiel, opgesteld door een deskundige op het gebied van wonen en zorg (consulent MEE, autismeteam, adviseur WDV

-Andere aanvullende en relevante informatie; dit in eerste instantie ter beoordeling van de ouders van de kandidaat-bewoner.

 

Eerste beslismoment:

De indicatiecommissie beoordeelt de aangeleverde stukken op volledigheid en adviseert op basis van een eerste indruk of doorzetten van de te volgen procedure zinvol is.

 

Stap 2

Er vindt een persoonlijk gesprek plaats met een delegatie van alle “Woondroom”-ouders met de ouder(s) van de kandidaat-bewoner. De kandidaat-bewoner is hierbij zelf niet aanwezig.

 

Tweede beslismoment:

De oudervertegenwoordiging van WDV besluit of er voldoende raakvlakken zijn tussen de ouders onderling om verder te gaan in de procedure naar stap 3.

 

Stap 3

Ouders en kandidaat-bewoner worden uitgenodigd voor een gesprek met de indicatiecommissie. Tijdens dit gesprek wordt schriftelijke informatie gecheckt en beoordeeld of de kandidaat zou kunnen passen bij de bewonersgroep.

 

Derde beslismoment:

De voorzitter van de indicatiecommissie doet schriftelijk verslag aan het bestuur van de oudergroep over de plaatsbaarheid van de kandidaat-bewoner.

 

Stap 4

De ouders worden door de voorzitter van het bestuur mondeling op de hoogte gebracht van het advies van de indicatiecommissie en het op basis daarvan door het bestuur genomen besluit.

  1. in geval van afwijzing wordt het contact afgerond
  2. als de kandidaat-bewoner plaatsbaar wordt geacht volgt de volgende stap

 

Stap 5

Ouders en bewoner vragen een passende indicatie aan bij het Gemeente Veldhoven. Het is verstandig om hierbij ondersteuning te vragen van een deskundige. Voor WDV geldt dat hiervoor een beroep kan worden gedaan op een van de ondersteuners van Woondroom Veldhoven.

 

Vierde beslismoment:

De uitkomst van de indicatie wordt door de ouders medegedeeld aan de indicatiecommissie. Zij beoordelen of de afgegeven indicatie past bij de door hen vastgestelde zorgbehoefte. Is dit het geval dan kan de procedure verder worden gevolgd. Is dit niet het geval dan zal een bezwaar moeten worden ingediend om alsnog een passende indicatie te verwerven. (Lukt dit niet dan kan geen plaatsing volgen en wordt het contact alsnog afgerond.)

 

Stap 6 (afronding)

De voorzitter van de oudergroep brengt de ouders en hun zoon/dochter op de hoogte van het besluit.

De ouders ondertekenen de intentieverklaring en maken vanaf dat moment deel uit van de oudergroep. Zij stellen zich op de hoogte van de tot dan toe gemaakte afspraken en woorden daarover door de andere ouders zoveel mogelijk bijgepraat.

Reeds gemaakte afspraken worden niet opnieuw ter discussie gesteld tenzij daar gegronde redenen voor zijn (dit ter beoordeling aan het bestuur)