Woondroom

Aanmelden

Er is nog beperkt ruimte voor nieuwe bewoners.

Bent u geïnteresseerd, dan vragen wij u om onderstaande procedure door te lezen.

Voor aanmelding en verdere informatie kunt u gebruik maken van ons contactformulier.

 

Procedure toekomstige bewoners

Toelichting procedure

Bij het selecteren van een nieuwe bewoner gaat het in de eerste plaats om de vraag of Woondroom Veldhoven de zorg kan bieden die de kandidaat-bewoner nodig heeft om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Daarnaast is het van belang of deze persoon bij de reeds aanwezige bewonersgroep en / of de ouders van de kandidaat passen bij de reeds aanwezige oudergroep. Om tot plaatsing in de bewonersgroep over te kunnen gaan moet aan een aantal voorwaarden voldaan, namelijk: 

 

 1. Acceptatie van de (levenslange) zorgbehoefte
  Bij zowel de kandidaat-bewoner als diens sociale systeem is sprake van acceptatie van de zorgbehoefte.

 2. De kandidaat-bewoner voldoet aan het vastgestelde bewonersprofiel
  Alvorens een verzoek om plaatsing in behandeling wordt genomen dient er een stuk te worden overlegd waarin schriftelijk is vastgelegd dat door een bevoegde instantie is vastgesteld dat er bij de kandidaat-bewoner sprake is van een stoornis in het autistisch spectrum (ASS) en dat er geen sprake is van andere (psychiatrische) stoornissen.

 3. De kandidaat-bewoner is in staat om (met begeleiding) zelfstandig te wonen. Dit betekent o.a. dat er sprake is van een normale intelligentie. De bewoner is in staat een eigen voordeur te beheren en te waken over zijn/haar eigen veiligheid. Daartoe wordt een intake gedaan en een woon/zorgprofiel opgesteld door een daartoe aangewezen externe deskundige.

 4. De kandidaat-bewoner past in de groep van andere bewoners.
  De coördinator beoordeelt of de kandidaat-bewoner in de huidige bewonersgroep  past. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid dat er juist onverenigbare behoeftes kunnen zijn die het met elkaar in een groep functioneren juist zouden kunnen frustreren.

 5. Ouders van de kandidaat-bewoner committeren zich aan het project en passen in de reeds bestaande oudergroep.
  Omdat het gaat om een ouderinitiatief waar de ouders actief bij betrokken zullen zijn is het belangrijk dat de oudergroep het op hoofdlijnen met elkaar eens is over de te volgen koers en de verwachtingen ten aanzien van de begeleiding en zorg. Met nieuwe ouders worden de reeds gemaakte keuzes besproken en zij verbinden zich daaraan zonder verder voorbehoud. Daartoe wordt een door het bestuur opgestelde intentieverklaring ondertekend.

 6. Er is een passende indicatie van de gemeente voor beschermd wonen.
  Het PGB moet toereikend zijn om de noodzakelijke zorg te kunnen betalen.

Pas als aan alle voorwaarden is voldaan kan een besluit worden genomen over plaatsing. 

 

Indicatiecommissie

Er is een indicatiecommissie ingesteld die verantwoordelijk is voor het vaststellen van de mogelijkheid tot deelname van kandidaat-bewoners aan Woondroom Veldhoven.

In deze commissie hebben zitting:

 • Twee ouders van de reeds bestaande bewonersgroep

 • De coördinator en / of iemand die kennis heeft van en ervaring heeft met het Woondroomconcept.

 

Stap 0

Ouders melden zich bij een lid van het bestuur van Woondroom Veldhoven. Het bestuur verstrekt naast de mondelinge informatie ook aanvullende schriftelijke informatie bevattende:

 • Algemene informatie over Woondroom Veldhoven (website)

 • Bewonersprofiel waaraan de nieuwe deelnemer moet voldoen

Indien de kandidaat geschikt lijkt, volgt een kennismakingsgesprek met de voorzitter en een andere ouder.

 

Stap 1

Ouders van de kandidaat-bewoner beoordelen zelf in hoeverre hun zoon/dochter past binnen het geschetste bewonersprofiel. Voldoet de aan te melden persoon aan het geschetste profiel, dan volgt een gesprek met de coördinator om te onderzoeken of WDV

de begeleiding kan bieden die nodig is voor de bewoner.
Als dit zo is, volgt schriftelijke aanmelding met bijvoegen van de volgende documenten:

 • Een schriftelijke diagnoseverklaring van een deskundige waarin staat dat er bij deze persoon sprake is van ASS en een normale tot hoge intelligentie

 • Een woon/zorgprofiel, opgesteld door een deskundige op het gebied van wonen en zorg (consulent MEE, autismeteam, adviseur WDZ)

 • Andere aanvullende en relevante informatie; dit in eerste instantie ter beoordeling van de ouders van de kandidaat-bewoner.

Bij twijfel vraagt de coördinator extra info bij bijvoorbeeld een orthopedagoog / psycholoog.

 

Stap 2

Er vindt een persoonlijk gesprek plaats met een vertegenwoordiging van “Woondroom”-ouders met de ouder(s) van de kandidaat bewoner. De kandidaat-bewoner is hierbij niet aanwezig.

De oudervertegenwoordiging informeert het bestuur over het verloop van het gesprek.

Op grond hiervan en overige informatie komt het bestuur tot een advies/besluit.


Stap 3

De ouders worden door de coördinator of de voorzitter van het bestuur mondeling op de hoogte gebracht van het door het bestuur genomen besluit.

 1. in geval van afwijzing wordt het contact afgerond.

 2. als de kandidaat-bewoner plaatsbaar wordt geacht volgt de volgende stap.

Stap 4

Ouders en bewoner vragen een passende verblijfsindicatie aan bij de gemeente. Het is verstandig om hierbij ondersteuning te vragen van een deskundige. Voor WDV geldt dat hiervoor een beroep kan worden gedaan op een van de ondersteuners van WoondroomZorg b.v.

 

Stap 5

De voorzitter van de oudergroep brengt de ouders van de bestaande oudergroep op de hoogte van het besluit.

De nieuwe ouders ondertekenen de intentieverklaring en maken vanaf dat moment deel uit van de oudergroep. Zij stellen zich op de hoogte van de tot dan toe gemaakte afspraken en worden daarover door de andere ouders zoveel mogelijk bijgepraat.

Reeds gemaakte afspraken worden niet opnieuw ter discussie gesteld tenzij daar gegronde redenen voor zijn (dit ter beoordeling aan het bestuur).